Báo giá thép hộp Vinaone hôm nay – Giá thép tháng 07/2024

Quy cách ống dài 6m Độ dày Tỷ trọng Đơn giá
 Vnđ / kg Vnđ / cây
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 10×20 Vinaone
Sắt hộp 10×20  0.60    1.53  13,500    20,655
Sắt hộp 10×20  0.65    1.67  13,500    22,545
Sắt hộp 10×20  0.70    1.80  13,500    24,300
Sắt hộp 10×20  0.80    1.91  13,500    25,785
Sắt hộp 10×20  0.90    2.15  13,500    29,025
Sắt hộp 10×20  1.00    2.42  13,500    32,670
Sắt hộp 10×20  1.10    2.72  13,500    36,720
Sắt hộp 10×20  1.20    2.93  13,500    39,555
Sắt hộp 10×20  1.40    3.26  13,500    44,010
Sắt hộp 10×20  1.50    3.71  13,500    50,085
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 10×30 Vinaone
Sắt hộp 10×30  0.60    2.09  13,500    28,215
Sắt hộp 10×30  0.65    2.28  13,500    30,780
Sắt hộp 10×30  0.70    2.46  13,500    33,210
Sắt hộp 10×30  0.80    2.61  13,500    35,235
Sắt hộp 10×30  0.90    2.98  13,500    40,230
Sắt hộp 10×30  1.00    3.34  13,500    45,090
Sắt hộp 10×30  1.10    3.75  13,500    50,625
Sắt hộp 10×30  1.20    4.08  13,500    55,080
Sắt hộp 10×30  1.40    4.59  13,500    61,965
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 13×26 Vinaone
Sắt hộp 13×26  0.55    1.84  13,500    24,840
Sắt hộp 13×26  0.60    2.01  13,500    27,135
Sắt hộp 13×26  0.65    2.19  13,500    29,565
Sắt hộp 13×26  0.70    2.36  13,500    31,860
Sắt hộp 13×26  0.80    2.50  13,500    33,750
Sắt hộp 13×26  0.90    2.84  13,500    38,340
Sắt hộp 13×26  1.00    3.19  13,500    43,065
Sắt hộp 13×26  1.10    3.56  13,500    48,060
Sắt hộp 13×26  1.20    3.87  13,500    52,245
Sắt hộp 13×26  1.40    4.32  13,500    58,320
Sắt hộp 13×26  1.50    4.92  13,500    66,420
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 13×26 Vinaone
Sắt hộp 20×40  0.55    2.89  13,500    39,015
Sắt hộp 20×40  0.60    3.17  13,500    42,795
Sắt hộp 20×40  0.65    3.44  13,500    46,440
Sắt hộp 20×40  0.70    3.73  13,500    50,355
Sắt hộp 20×40  0.80    3.95  13,500    53,325
Sắt hộp 20×40  0.90    4.46  13,500    60,210
Sắt hộp 20×40  1.00    5.01  13,500    67,635
Sắt hộp 20×40  1.10    5.60  13,500    75,600
Sắt hộp 20×40  1.20    6.09  13,500    82,215
Sắt hộp 20×40  1.40    7.04  13,500    95,040
Sắt hộp 20×40  1.50    7.76  13,500  104,760
Sắt hộp 20×40  1.60    8.27  13,500  111,645
Sắt hộp 20×40  1.70    8.81  13,500  118,935
Sắt hộp 20×40  1.80    9.31  13,500  125,685
Sắt hộp 20×40  1.90    9.81  13,500  132,435
Sắt hộp 20×40  2.00  10.24  13,500  138,240
Sắt hộp 20×40  2.10  10.78  13,500  145,530
Sắt hộp 20×40  2.30  11.86  13,500  160,110
Sắt hộp 20×40  2.50  12.89  13,500  174,015
Sắt hộp 20×40  2.60  13.36  13,500  180,360
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 25×50 Vinaone
Sắt hộp 25×50  0.55    3.63  13,500    49,005
Sắt hộp 25×50  0.60    3.97  13,500    53,595
Sắt hộp 25×50  0.65    4.32  13,500    58,320
Sắt hộp 25×50  0.70    4.67  13,500    63,045
Sắt hộp 25×50  0.80    4.95  13,500    66,825
Sắt hộp 25×50  0.90    5.61  13,500    75,735
Sắt hộp 25×50  1.00    6.30  13,500    85,050
Sắt hộp 25×50  1.10    7.04  13,500    95,040
Sắt hộp 25×50  1.20    7.66  13,500  103,410
Sắt hộp 25×50  1.40    8.86  13,500  119,610
Sắt hộp 25×50  1.50    9.73  13,500  131,355
Sắt hộp 25×50  1.60  10.41  13,500  140,535
Sắt hộp 25×50  1.70  11.10  13,500  149,850
Sắt hộp 25×50  1.80  11.75  13,500  158,625
Sắt hộp 25×50  1.90  12.39  13,500  167,265
Sắt hộp 25×50  2.00  12.93  13,500  174,555
Sắt hộp 25×50  2.10  13.61  13,500  183,735
Sắt hộp 25×50  2.30  14.97  13,500  202,095
Sắt hộp 25×50  2.50  16.28  13,500  219,780
Sắt hộp 25×50  2.60  16.90  13,500  228,150
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 30×60 Vinaone
Sắt hộp 30×60  0.65    5.17  13,500    69,795
Sắt hộp 30×60  0.70    5.59  13,500    75,465
Sắt hộp 30×60  0.80    5.92  13,500    79,920
Sắt hộp 30×60  0.90    6.76  13,500    91,260
Sắt hộp 30×60  1.00    7.59  13,500  102,465
Sắt hộp 30×60  1.10    8.47  13,500  114,345
Sắt hộp 30×60  1.20    9.23  13,500  124,605
Sắt hộp 30×60  1.40  10.69  13,500  144,315
Sắt hộp 30×60  1.50  11.74  13,500  158,490
Sắt hộp 30×60  1.60  12.56  13,500  169,560
Sắt hộp 30×60  1.70  13.39  13,500  180,765
Sắt hộp 30×60  1.80  14.18  13,500  191,430
Sắt hộp 30×60  1.90  14.96  13,500  201,960
Sắt hộp 30×60  2.00  15.61  13,500  210,735
Sắt hộp 30×60  2.10  16.44  13,500  221,940
Sắt hộp 30×60  2.30  18.03  13,500  243,405
Sắt hộp 30×60  2.50  19.61  13,500  264,735
Sắt hộp 30×60  2.60  20.43  13,500  275,805
Sắt hộp 30×60  2.80  22.00  13,500  297,000
Sắt hộp 30×60  3.10  24.44  13,500  329,940
Sắt hộp 30×60  3.40  25.92  13,500  349,920
Sắt hộp 30×60  3.70  28.27  13,500  381,645
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 30×90 Vinaone
Sắt hộp 30×90  0.90    9.04  13,500  122,040
Sắt hộp 30×90  1.00  10.14  13,500  136,890
Sắt hộp 30×90  1.10  11.36  13,500  153,360
Sắt hộp 30×90  1.20  12.33  13,500  166,455
Sắt hộp 30×90  1.40  14.33  13,500  193,455
Sắt hộp 30×90  1.50  15.75  13,500  212,625
Sắt hộp 30×90  1.60  16.86  13,500  227,610
Sắt hộp 30×90  1.70  17.93  13,500  242,055
Sắt hộp 30×90  1.80  19.04  13,500  257,040
Sắt hộp 30×90  1.90  20.10  13,500  271,350
Sắt hộp 30×90  2.00  20.99  13,500  283,365
Sắt hộp 30×90  2.10  22.09  13,500  298,215
Sắt hộp 30×90  2.30  24.24  13,500  327,240
Sắt hộp 30×90  2.50  26.39  13,500  356,265
Sắt hộp 30×90  2.60  27.49  13,500  371,115
Sắt hộp 30×90  2.80  29.63  13,500  400,005
Sắt hộp 30×90  3.10  32.85  13,500  443,475
Sắt hộp 30×90  3.40  34.96  13,500  471,960
Sắt hộp 30×90  3.70  38.16  13,500  515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 40×80 Vinaone
Sắt hộp 40×80  0.90    9.04  13,500  122,040
Sắt hộp 40×80  1.00  10.14  13,500  136,890
Sắt hộp 40×80  1.10  11.36  13,500  153,360
Sắt hộp 40×80  1.20  12.33  13,500  166,455
Sắt hộp 40×80  1.40  14.33  13,500  193,455
Sắt hộp 40×80  1.50  15.75  13,500  212,625
Sắt hộp 40×80  1.60  16.86  13,500  227,610
Sắt hộp 40×80  1.70  17.93  13,500  242,055
Sắt hộp 40×80  1.80  19.04  13,500  257,040
Sắt hộp 40×80  1.90  20.10  13,500  271,350
Sắt hộp 40×80  2.00  20.99  13,500  283,365
Sắt hộp 40×80  2.10  22.09  13,500  298,215
Sắt hộp 40×80  2.30  24.24  13,500  327,240
Sắt hộp 40×80  2.50  26.39  13,500  356,265
Sắt hộp 40×80  2.60  27.49  13,500  371,115
Sắt hộp 40×80  2.80  29.63  13,500  400,005
Sắt hộp 40×80  3.10  32.85  13,500  443,475
Sắt hộp 40×80  3.40  34.96  13,500  471,960
Sắt hộp 40×80  3.70  38.16  13,500  515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 50×100 Vinaone
Sắt hộp 50×100  1.00  12.73  13,500  171,855
Sắt hộp 50×100  1.10  14.27  13,500  192,645
Sắt hộp 50×100  1.20  15.50  13,500  209,250
Sắt hộp 50×100  1.40  17.97  13,500  242,595
Sắt hộp 50×100  1.50  19.80  13,500  267,300
Sắt hộp 50×100  1.60  21.19  13,500  286,065
Sắt hộp 50×100  1.70  22.54  13,500  304,290
Sắt hộp 50×100  1.80  23.94  13,500  323,190
Sắt hộp 50×100  1.90  25.29  13,500  341,415
Sắt hộp 50×100  2.00  26.40  13,500  356,400
Sắt hộp 50×100  2.10  27.79  13,500  375,165
Sắt hộp 50×100  2.30  30.51  13,500  411,885
Sắt hộp 50×100  2.50  33.29  13,500  449,415
Sắt hộp 50×100  2.60  34.62  13,500  467,370
Sắt hộp 50×100  2.80  37.32  13,500  503,820
Sắt hộp 50×100  3.10  41.40  13,500  558,900
Sắt hộp 50×100  3.40  44.01  13,500  594,135
Sắt hộp 50×100  3.70  48.13  13,500  649,755
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 60×120 Vinaone
Sắt hộp 60×120  1.40  21.67  13,500  292,545
Sắt hộp 60×120  1.50  23.81  13,500  321,435
Sắt hộp 60×120  1.60  25.45  13,500  343,575
Sắt hộp 60×120  1.70  27.12  13,500  366,120
Sắt hộp 60×120  1.80  28.75  13,500  388,125
Sắt hộp 60×120  1.90  30.43  13,500  410,805
Sắt hộp 60×120  2.00  31.76  13,500  428,760
Sắt hộp 60×120  2.10  33.39  13,500  450,765
Sắt hộp 60×120  2.30  36.68  13,500  495,180
Sắt hộp 60×120  2.50  40.01  13,500  540,135
Sắt hộp 60×120  2.60  41.62  13,500  561,870
Sắt hộp 60×120  2.80  44.89  13,500  606,015
Sắt hộp 60×120  3.10  49.80  13,500  672,300
Sắt hộp 60×120  3.40  53.05  13,500  716,175
Sắt hộp 60×120  3.70  58.02  13,500  783,270
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 10×10 Vinaone
Sắt hộp vuông 10×10  0.55    0.93  13,500    12,555
Sắt hộp vuông 10×10  0.60    1.02  13,500    13,770
Sắt hộp vuông 10×10  0.65    1.11  13,500    14,985
Sắt hộp vuông 10×10  0.70    1.20  13,500    16,200
Sắt hộp vuông 10×10  0.80    1.27  13,500    17,145
Sắt hộp vuông 10×10  0.90    1.45  13,500    19,575
Sắt hộp vuông 10×10  1.00    1.63  13,500    22,005
Sắt hộp vuông 10×10  1.10    1.83  13,500    24,705
Sắt hộp vuông 10×10  1.20    1.99  13,500    26,865
Sắt hộp vuông 10×10  1.40    2.24  13,500    30,240
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 12×12 Vinaone
Sắt hộp vuông 12×12  0.55    1.10  13,500    14,850
Sắt hộp vuông 12×12  0.60    1.21  13,500    16,335
Sắt hộp vuông 12×12  0.65    1.31  13,500    17,685
Sắt hộp vuông 12×12  0.70    1.42  13,500    19,170
Sắt hộp vuông 12×12  0.80    1.50  13,500    20,250
Sắt hộp vuông 12×12  0.90    1.70  13,500    22,950
Sắt hộp vuông 12×12  1.00    1.89  13,500    25,515
Sắt hộp vuông 12×12  1.10    2.09  13,500    28,215
Sắt hộp vuông 12×12  1.20    2.27  13,500    30,645
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 14×14 Vinaone
Sắt hộp vuông 14×14  0.55    1.30  13,500    17,550
Sắt hộp vuông 14×14  0.60    1.42  13,500    19,170
Sắt hộp vuông 14×14  0.65    1.55  13,500    20,925
Sắt hộp vuông 14×14  0.70    1.68  13,500    22,680
Sắt hộp vuông 14×14  0.80    1.76  13,500    23,760
Sắt hộp vuông 14×14  0.90    2.00  13,500    27,000
Sắt hộp vuông 14×14  1.00    2.23  13,500    30,105
Sắt hộp vuông 14×14  1.10    2.49  13,500    33,615
Sắt hộp vuông 14×14  1.20    2.70  13,500    36,450
Sắt hộp vuông 14×14  1.40    3.19  13,500    43,065
Sắt hộp vuông 14×14  1.50    3.41  13,500    46,035
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 16×16 Vinaone
Sắt hộp vuông 16×16  0.55    1.49  13,500    20,115
Sắt hộp vuông 16×16  0.60    1.64  13,500    22,140
Sắt hộp vuông 16×16  0.65    1.78  13,500    24,030
Sắt hộp vuông 16×16  0.70    1.93  13,500    26,055
Sắt hộp vuông 16×16  0.80    2.02  13,500    27,270
Sắt hộp vuông 16×16  0.90    2.31  13,500    31,185
Sắt hộp vuông 16×16  1.00    2.60  13,500    35,100
Sắt hộp vuông 16×16  1.10    2.88  13,500    38,880
Sắt hộp vuông 16×16  1.20    3.11  13,500    41,985
Sắt hộp vuông 16×16  1.40    3.70  13,500    49,950
Sắt hộp vuông 16×16  1.50    3.95  13,500    53,325
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 19×19 Vinaone
Sắt hộp vuông 19×19  0.55    1.79  13,500    24,165
Sắt hộp vuông 19×19  0.60    1.96  13,500    26,460
Sắt hộp vuông 19×19  0.65    2.13  13,500    28,755
Sắt hộp vuông 19×19  0.70    2.30  13,500    31,050
Sắt hộp vuông 19×19  0.80    2.44  13,500    32,940
Sắt hộp vuông 19×19  0.90    2.77  13,500    37,395
Sắt hộp vuông 19×19  1.00    3.11  13,500    41,985
Sắt hộp vuông 19×19  1.10    3.48  13,500    46,980
Sắt hộp vuông 19×19  1.20    3.77  13,500    50,895
Sắt hộp vuông 19×19  1.40    4.44  13,500    59,940
Sắt hộp vuông 19×19  1.50    4.75  13,500    64,125
Sắt hộp vuông 19×19  1.60    5.08  13,500    68,580
Sắt hộp vuông 19×19  1.70    5.41  13,500    73,035
Sắt hộp vuông 19×19  1.80    5.75  13,500    77,625
Sắt hộp vuông 19×19  1.90    6.04  13,500    81,540
Sắt hộp vuông 19×19  2.00    6.31  13,500    85,185
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 20×20 Vinaone
Sắt hộp vuông 20×20  0.55    1.89  13,500    25,515
Sắt hộp vuông 20×20  0.60    2.07  13,500    27,945
Sắt hộp vuông 20×20  0.65    2.25  13,500    30,375
Sắt hộp vuông 20×20  0.70    2.43  13,500    32,805
Sắt hộp vuông 20×20  0.75    2.58  13,500    34,830
Sắt hộp vuông 20×20  0.90    2.92  13,500    39,420
Sắt hộp vuông 20×20  1.00    3.28  13,500    44,280
Sắt hộp vuông 20×20  1.10    3.65  13,500    49,275
Sắt hộp vuông 20×20  1.20    3.97  13,500    53,595
Sắt hộp vuông 20×20  1.40    4.64  13,500    62,640
Sắt hộp vuông 20×20  1.50    5.05  13,500    68,175
Sắt hộp vuông 20×20  1.60    5.37  13,500    72,495
Sắt hộp vuông 20×20  1.70    5.73  13,500    77,355
Sắt hộp vuông 20×20  1.80    6.08  13,500    82,080
Sắt hộp vuông 20×20  1.90    6.34  13,500    85,590
Sắt hộp vuông 20×20  2.00    6.63  13,500    89,505
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 25×25 Vinaone
Sắt hộp vuông 25×25  0.55    2.37  13,500    31,995
Sắt hộp vuông 25×25  0.60    2.61  13,500    35,235
Sắt hộp vuông 25×25  0.65    2.83  13,500    38,205
Sắt hộp vuông 25×25  0.70    3.06  13,500    41,310
Sắt hộp vuông 25×25  0.80    3.24  13,500    43,740
Sắt hộp vuông 25×25  0.90    3.68  13,500    49,680
Sắt hộp vuông 25×25  1.00    4.13  13,500    55,755
Sắt hộp vuông 25×25  1.10    4.62  13,500    62,370
Sắt hộp vuông 25×25  1.20    5.02  13,500    67,770
Sắt hộp vuông 25×25  1.40    5.83  13,500    78,705
Sắt hộp vuông 25×25  1.50    6.38  13,500    86,130
Sắt hộp vuông 25×25  1.60    6.80  13,500    91,800
Sắt hộp vuông 25×25  1.70    7.25  13,500    97,875
Sắt hộp vuông 25×25  1.80    7.70  13,500  103,950
Sắt hộp vuông 25×25  1.90    8.10  13,500  109,350
Sắt hộp vuông 25×25  2.00    8.45  13,500  114,075
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 30×30 Vinaone
Sắt hộp vuông 30×30  0.55    2.89  13,500    39,015
Sắt hộp vuông 30×30  0.60    3.17  13,500    42,795
Sắt hộp vuông 30×30  0.65    3.44  13,500    46,440
Sắt hộp vuông 30×30  0.70    3.73  13,500    50,355
Sắt hộp vuông 30×30  0.80    3.95  13,500    53,325
Sắt hộp vuông 30×30  0.90    4.46  13,500    60,210
Sắt hộp vuông 30×30  1.00    5.01  13,500    67,635
Sắt hộp vuông 30×30  1.10    5.60  13,500    75,600
Sắt hộp vuông 30×30  1.20    6.09  13,500    82,215
Sắt hộp vuông 30×30  1.40    7.04  13,500    95,040
Sắt hộp vuông 30×30  1.50    7.76  13,500  104,760
Sắt hộp vuông 30×30  1.60    8.27  13,500  111,645
Sắt hộp vuông 30×30  1.70    8.81  13,500  118,935
Sắt hộp vuông 30×30  1.80    9.31  13,500  125,685
Sắt hộp vuông 30×30  1.90    9.81  13,500  132,435
Sắt hộp vuông 30×30  2.00  10.24  13,500  138,240
Sắt hộp vuông 30×30  2.10  10.78  13,500  145,530
Sắt hộp vuông 30×30  2.30  11.86  13,500  160,110
Sắt hộp vuông 30×30  2.50  12.89  13,500  174,015
Sắt hộp vuông 30×30  2.60  13.36  13,500  180,360
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 38×38 Vinaone
Sắt hộp vuông 38×38  0.55    3.68  13,500    49,680
Sắt hộp vuông 38×38  0.60    4.03  13,500    54,405
Sắt hộp vuông 38×38  0.65    4.36  13,500    58,860
Sắt hộp vuông 38×38  0.70    4.72  13,500    63,720
Sắt hộp vuông 38×38  0.75    5.00  13,500    67,500
Sắt hộp vuông 38×38  0.90    5.71  13,500    77,085
Sắt hộp vuông 38×38  1.00    6.40  13,500    86,400
Sắt hộp vuông 38×38  1.10    7.16  13,500    96,660
Sắt hộp vuông 38×38  1.20    7.79  13,500  105,165
Sắt hộp vuông 38×38  1.40    8.75  13,500  118,125
Sắt hộp vuông 38×38  1.50    9.93  13,500  134,055
Sắt hộp vuông 38×38  1.60  10.59  13,500  142,965
Sắt hộp vuông 38×38  1.70  11.29  13,500  152,415
Sắt hộp vuông 38×38  1.80  11.95  13,500  161,325
Sắt hộp vuông 38×38  1.90  12.64  13,500  170,640
Sắt hộp vuông 38×38  2.00  13.20  13,500  178,200
Sắt hộp vuông 38×38  2.10  13.85  13,500  186,975
Sắt hộp vuông 38×38  2.30  15.18  13,500  204,930
Sắt hộp vuông 38×38  2.50  16.56  13,500  223,560
Sắt hộp vuông 38×38  2.60  17.19  13,500  232,065
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 40×40 Vinaone
Sắt hộp vuông 40×40  0.55    3.85  13,500    51,975
Sắt hộp vuông 40×40  0.60    4.21  13,500    56,835
Sắt hộp vuông 40×40  0.65    4.59  13,500    61,965
Sắt hộp vuông 40×40  0.70    4.95  13,500    66,825
Sắt hộp vuông 40×40  0.80    5.25  13,500    70,875
Sắt hộp vuông 40×40  0.90    5.99  13,500    80,865
Sắt hộp vuông 40×40  1.00    6.71  13,500    90,585
Sắt hộp vuông 40×40  1.10    7.49  13,500  101,115
Sắt hộp vuông 40×40  1.20    8.15  13,500  110,025
Sắt hộp vuông 40×40  1.40    9.47  13,500  127,845
Sắt hộp vuông 40×40  1.50  10.40  13,500  140,400
Sắt hộp vuông 40×40  1.60  11.10  13,500  149,850
Sắt hộp vuông 40×40  1.70  11.83  13,500  159,705
Sắt hộp vuông 40×40  1.80  12.55  13,500  169,425
Sắt hộp vuông 40×40  1.90  13.24  13,500  178,740
Sắt hộp vuông 40×40  2.00  13.83  13,500  186,705
Sắt hộp vuông 40×40  2.10  14.51  13,500  195,885
Sắt hộp vuông 40×40  2.30  15.96  13,500  215,460
Sắt hộp vuông 40×40  2.50  17.35  13,500  234,225
Sắt hộp vuông 40×40  2.60  18.01  13,500  243,135
Sắt hộp vuông 40×40  2.80  19.39  13,500  261,765
Sắt hộp vuông 40×40  3.10  21.48  13,500  289,980
Sắt hộp vuông 40×40  3.40  22.91  13,500  309,285
Sắt hộp vuông 40×40  3.70  24.89  13,500  336,015
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 50×50 Vinaone
Sắt hộp vuông 50×50  0.90    7.51  13,500  101,385
Sắt hộp vuông 50×50  1.00    8.42  13,500  113,670
Sắt hộp vuông 50×50  1.10    9.44  13,500  127,440
Sắt hộp vuông 50×50  1.20  10.24  13,500  138,240
Sắt hộp vuông 50×50  1.40  11.90  13,500  160,650
Sắt hộp vuông 50×50  1.50  13.14  13,500  177,390
Sắt hộp vuông 50×50  1.60  14.07  13,500  189,945
Sắt hộp vuông 50×50  1.70  14.88  13,500  200,880
Sắt hộp vuông 50×50  1.80  15.80  13,500  213,300
Sắt hộp vuông 50×50  1.90  16.67  13,500  225,045
Sắt hộp vuông 50×50  2.00  17.40  13,500  234,900
Sắt hộp vuông 50×50  2.10  18.32  13,500  247,320
Sắt hộp vuông 50×50  2.30  20.10  13,500  271,350
Sắt hộp vuông 50×50  2.50  21.87  13,500  295,245
Sắt hộp vuông 50×50  2.60  22.78  13,500  307,530
Sắt hộp vuông 50×50  2.80  24.54  13,500  331,290
Sắt hộp vuông 50×50  3.10  27.20  13,500  367,200
Sắt hộp vuông 50×50  3.40  28.94  13,500  390,690
Sắt hộp vuông 50×50  3.70  31.65  13,500  427,275
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 60×60 Vinaone
Sắt hộp vuông 60×60  0.90    9.04  13,500  122,040
Sắt hộp vuông 60×60  1.00  10.14  13,500  136,890
Sắt hộp vuông 60×60  1.10  11.36  13,500  153,360
Sắt hộp vuông 60×60  1.20  12.33  13,500  166,455
Sắt hộp vuông 60×60  1.40  14.33  13,500  193,455
Sắt hộp vuông 60×60  1.50  15.75  13,500  212,625
Sắt hộp vuông 60×60  1.60  16.86  13,500  227,610
Sắt hộp vuông 60×60  1.70  17.93  13,500  242,055
Sắt hộp vuông 60×60  1.80  19.04  13,500  257,040
Sắt hộp vuông 60×60  1.90  20.10  13,500  271,350
Sắt hộp vuông 60×60  2.00  20.99  13,500  283,365
Sắt hộp vuông 60×60  2.10  22.09  13,500  298,215
Sắt hộp vuông 60×60  2.30  24.24  13,500  327,240
Sắt hộp vuông 60×60  2.50  26.39  13,500  356,265
Sắt hộp vuông 60×60  2.60  27.49  13,500  371,115
Sắt hộp vuông 60×60  2.80  29.63  13,500  400,005
Sắt hộp vuông 60×60  3.10  32.85  13,500  443,475
Sắt hộp vuông 60×60  3.40  34.96  13,500  471,960
Sắt hộp vuông 60×60  3.70  38.16  13,500  515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 75×75 Vinaone
Sắt hộp vuông 75×75  1.10  14.27  13,500  192,645
Sắt hộp vuông 75×75  1.20  15.47  13,500  208,845
Sắt hộp vuông 75×75  1.40  18.03  13,500  243,405
Sắt hộp vuông 75×75  1.50  19.77  13,500  266,895
Sắt hộp vuông 75×75  1.60  21.15  13,500  285,525
Sắt hộp vuông 75×75  1.70  22.50  13,500  303,750
Sắt hộp vuông 75×75  1.80  23.90  13,500  322,650
Sắt hộp vuông 75×75  1.90  25.24  13,500  340,740
Sắt hộp vuông 75×75  2.00  26.35  13,500  355,725
Sắt hộp vuông 75×75  2.10  27.74  13,500  374,490
Sắt hộp vuông 75×75  2.30  30.46  13,500  411,210
Sắt hộp vuông 75×75  2.50  33.17  13,500  447,795
Sắt hộp vuông 75×75  2.60  34.56  13,500  466,560
Sắt hộp vuông 75×75  2.80  37.26  13,500  503,010
Sắt hộp vuông 75×75  3.10  41.33  13,500  557,955
Sắt hộp vuông 75×75  3.40  44.01  13,500  594,135
Sắt hộp vuông 75×75  3.70  48.05  13,500  648,675
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 Vinaone
Sắt hộp vuông 90×90  1.00  15.30  13,500  206,550
Sắt hộp vuông 90×90  1.10  17.15  13,500  231,525
Sắt hộp vuông 90×90  1.20  18.61  13,500  251,235
Sắt hộp vuông 90×90  1.40  21.67  13,500  292,545
Sắt hộp vuông 90×90  1.50  23.81  13,500  321,435
Sắt hộp vuông 90×90  1.60  25.48  13,500  343,980
Sắt hộp vuông 90×90  1.70  27.12  13,500  366,120
Sắt hộp vuông 90×90  1.80  28.80  13,500  388,800
Sắt hộp vuông 90×90  1.90  30.43  13,500  410,805
Sắt hộp vuông 90×90  2.00  31.76  13,500  428,760
Sắt hộp vuông 90×90  2.10  33.44  13,500  451,440
Sắt hộp vuông 90×90  2.30  36.73  13,500  495,855
Sắt hộp vuông 90×90  2.50  40.07  13,500  540,945
Sắt hộp vuông 90×90  2.60  41.68  13,500  562,680
Sắt hộp vuông 90×90  2.80  44.95  13,500  606,825
Sắt hộp vuông 90×90  3.10  49.87  13,500  673,245
Sắt hộp vuông 90×90  3.40  53.12  13,500  717,120
Sắt hộp vuông 90×90  3.70  58.02  13,500  783,270
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 100×100 Vinaone
Sắt hộp vuông 100×100  1.40  24.90  13,500  336,150
Sắt hộp vuông 100×100  1.60  28.45  13,500  384,075
Sắt hộp vuông 100×100  1.70  30.33  13,500  409,455
Sắt hộp vuông 100×100  1.80  32.20  13,500  434,700
Sắt hộp vuông 100×100  2.00  35.52  13,500  479,520
Sắt hộp vuông 100×100  2.10  37.39  13,500  504,765
Sắt hộp vuông 100×100  2.30  41.13  13,500  555,255
Sắt hộp vuông 100×100  2.50  44.87  13,500  605,745
Sắt hộp vuông 100×100  2.60  46.74  13,500  630,990
Sắt hộp vuông 100×100  2.80  50.48  13,500  681,480
Sắt hộp vuông 100×100  3.10  56.09  13,500  757,215
Sắt hộp vuông 100×100  3.40  59.53  13,500  803,655
Sắt hộp vuông 100×100  3.70  65.11  13,500  878,985
Gửi đánh giá

Câu hỏi thường gặp ?

Được thành lập từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7, công ty Đông Dương SG được nhận diện trên thị trường phân phối sắt thép, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm sắt thép chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành thép Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !

Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?

Đại lý thép Đông Dương SG có xe trực tiếp giao hàng tận nơi, hoặc liên hệ chành xe với cước phí rẻ nhất cho khách hàng. Với đội ngũ đầy đủ xe thùng, xe cẩu, xe đầu kéo, xe contener, giao hàng cả ngày và đêm, đảm bảo tiến độ công trình.

Quý khách có thể nhận hàng trực tiếp tại kho hàng công ty thép Đông Dương SG hoặc đặt giao hàng tận nơi !

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  • Chuyển khoản : Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc tài khoản công ty Đông Dương SG.
  • Tiền mặt : Quý khách có thể tới trực tiếp phòng kinh doanh của công ty để thanh toán.

ĐÔNG DƯƠNG SG - NHÀ PHÂN PHỐI THÉP & VẬT LIỆU

Chuyên phân phối sắt xây dựng cốt bê tông, tôn lợp mái, xà gồ đòn tay C, Z, thép tròn trơn, thép vuông đặc, lưới thép B40 mạ kẽm, láp tròn trơn, thép hình H I U V, thép tấm, gia công thép tấm.

 • Thép I: 14,500đ
 • Thép U: 12,500đ
 • Thép V: 12,500đ
 • Thép H: 14,500đ
 • Thép tấm: 14,200đ
 • Tròn đặc: 12,300đ
 • Vuông đặc: 12,400đ
 • Cừ U C: 12,500đ
 • Cọc cừ larsen: 15,500đ
 • Ray cầu trục: 14,500đ
 • Ray vuông: 15,500đ
 • Ống đúc S20C ASTM: 14,300đ
 • Ống hộp đen: 12,100đ
 • Ống hộp mạ kẽm: 14,100đ
 • Ống hộp nhúng kẽm: 22,100đ
 • Tôn lợp: 22,000đ
 • Tôn sàn decking: 16,500đ
 • Xà gồ C Z: 18,000đ
 • Việt Nhật: 15,000đ
 • Pomina: 14,000đ
 • Miền Nam: 14,000đ
 • Hòa Phát, Shengli: 13,000đ
 • Việt Mỹ: 12,500đ
 • Tung Ho, Asean: 12,400đ
 • Việt Đức - Ý - Úc: 13,500đ
 • Việt Nhật VJS: 13,700đ
 • Cuộn SAE: 12,800đ

Hotline báo giá 24/24

0935 059 555

Tư vấn bán hàng 1

0888 197 666

Báo cước xe vận chuyển

0944 94 5555

Giải quyết khiếu nại

028 6658 5555
028.6658.5555 0935.059.555 0888.197.666 0888.197.678 0944.94.5555 Chát Zalo 24/7 Zalo 8H - 17H