Báo giá thép hộp Vinaone hôm nay – Giá thép tháng 06/2023

Quy cách ống dài 6m  Độ dày  Tỷ trọng  Đơn giá
 Vnđ / kg  Vnđ / cây
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 10×20 Vinaone
Sắt hộp 10×20   0.60     1.53   13,500     20,655
Sắt hộp 10×20   0.65     1.67   13,500     22,545
Sắt hộp 10×20   0.70     1.80   13,500     24,300
Sắt hộp 10×20   0.80     1.91   13,500     25,785
Sắt hộp 10×20   0.90     2.15   13,500     29,025
Sắt hộp 10×20   1.00     2.42   13,500     32,670
Sắt hộp 10×20   1.10     2.72   13,500     36,720
Sắt hộp 10×20   1.20     2.93   13,500     39,555
Sắt hộp 10×20   1.40     3.26   13,500     44,010
Sắt hộp 10×20   1.50     3.71   13,500     50,085
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 10×30 Vinaone
Sắt hộp 10×30   0.60     2.09   13,500     28,215
Sắt hộp 10×30   0.65     2.28   13,500     30,780
Sắt hộp 10×30   0.70     2.46   13,500     33,210
Sắt hộp 10×30   0.80     2.61   13,500     35,235
Sắt hộp 10×30   0.90     2.98   13,500     40,230
Sắt hộp 10×30   1.00     3.34   13,500     45,090
Sắt hộp 10×30   1.10     3.75   13,500     50,625
Sắt hộp 10×30   1.20     4.08   13,500     55,080
Sắt hộp 10×30   1.40     4.59   13,500     61,965
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 13×26 Vinaone
Sắt hộp 13×26   0.55     1.84   13,500     24,840
Sắt hộp 13×26   0.60     2.01   13,500     27,135
Sắt hộp 13×26   0.65     2.19   13,500     29,565
Sắt hộp 13×26   0.70     2.36   13,500     31,860
Sắt hộp 13×26   0.80     2.50   13,500     33,750
Sắt hộp 13×26   0.90     2.84   13,500     38,340
Sắt hộp 13×26   1.00     3.19   13,500     43,065
Sắt hộp 13×26   1.10     3.56   13,500     48,060
Sắt hộp 13×26   1.20     3.87   13,500     52,245
Sắt hộp 13×26   1.40     4.32   13,500     58,320
Sắt hộp 13×26   1.50     4.92   13,500     66,420
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 13×26 Vinaone
Sắt hộp 20×40   0.55     2.89   13,500     39,015
Sắt hộp 20×40   0.60     3.17   13,500     42,795
Sắt hộp 20×40   0.65     3.44   13,500     46,440
Sắt hộp 20×40   0.70     3.73   13,500     50,355
Sắt hộp 20×40   0.80     3.95   13,500     53,325
Sắt hộp 20×40   0.90     4.46   13,500     60,210
Sắt hộp 20×40   1.00     5.01   13,500     67,635
Sắt hộp 20×40   1.10     5.60   13,500     75,600
Sắt hộp 20×40   1.20     6.09   13,500     82,215
Sắt hộp 20×40   1.40     7.04   13,500     95,040
Sắt hộp 20×40   1.50     7.76   13,500   104,760
Sắt hộp 20×40   1.60     8.27   13,500   111,645
Sắt hộp 20×40   1.70     8.81   13,500   118,935
Sắt hộp 20×40   1.80     9.31   13,500   125,685
Sắt hộp 20×40   1.90     9.81   13,500   132,435
Sắt hộp 20×40   2.00   10.24   13,500   138,240
Sắt hộp 20×40   2.10   10.78   13,500   145,530
Sắt hộp 20×40   2.30   11.86   13,500   160,110
Sắt hộp 20×40   2.50   12.89   13,500   174,015
Sắt hộp 20×40   2.60   13.36   13,500   180,360
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 25×50 Vinaone
Sắt hộp 25×50   0.55     3.63   13,500     49,005
Sắt hộp 25×50   0.60     3.97   13,500     53,595
Sắt hộp 25×50   0.65     4.32   13,500     58,320
Sắt hộp 25×50   0.70     4.67   13,500     63,045
Sắt hộp 25×50   0.80     4.95   13,500     66,825
Sắt hộp 25×50   0.90     5.61   13,500     75,735
Sắt hộp 25×50   1.00     6.30   13,500     85,050
Sắt hộp 25×50   1.10     7.04   13,500     95,040
Sắt hộp 25×50   1.20     7.66   13,500   103,410
Sắt hộp 25×50   1.40     8.86   13,500   119,610
Sắt hộp 25×50   1.50     9.73   13,500   131,355
Sắt hộp 25×50   1.60   10.41   13,500   140,535
Sắt hộp 25×50   1.70   11.10   13,500   149,850
Sắt hộp 25×50   1.80   11.75   13,500   158,625
Sắt hộp 25×50   1.90   12.39   13,500   167,265
Sắt hộp 25×50   2.00   12.93   13,500   174,555
Sắt hộp 25×50   2.10   13.61   13,500   183,735
Sắt hộp 25×50   2.30   14.97   13,500   202,095
Sắt hộp 25×50   2.50   16.28   13,500   219,780
Sắt hộp 25×50   2.60   16.90   13,500   228,150
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 30×60 Vinaone
Sắt hộp 30×60   0.65     5.17   13,500     69,795
Sắt hộp 30×60   0.70     5.59   13,500     75,465
Sắt hộp 30×60   0.80     5.92   13,500     79,920
Sắt hộp 30×60   0.90     6.76   13,500     91,260
Sắt hộp 30×60   1.00     7.59   13,500   102,465
Sắt hộp 30×60   1.10     8.47   13,500   114,345
Sắt hộp 30×60   1.20     9.23   13,500   124,605
Sắt hộp 30×60   1.40   10.69   13,500   144,315
Sắt hộp 30×60   1.50   11.74   13,500   158,490
Sắt hộp 30×60   1.60   12.56   13,500   169,560
Sắt hộp 30×60   1.70   13.39   13,500   180,765
Sắt hộp 30×60   1.80   14.18   13,500   191,430
Sắt hộp 30×60   1.90   14.96   13,500   201,960
Sắt hộp 30×60   2.00   15.61   13,500   210,735
Sắt hộp 30×60   2.10   16.44   13,500   221,940
Sắt hộp 30×60   2.30   18.03   13,500   243,405
Sắt hộp 30×60   2.50   19.61   13,500   264,735
Sắt hộp 30×60   2.60   20.43   13,500   275,805
Sắt hộp 30×60   2.80   22.00   13,500   297,000
Sắt hộp 30×60   3.10   24.44   13,500   329,940
Sắt hộp 30×60   3.40   25.92   13,500   349,920
Sắt hộp 30×60   3.70   28.27   13,500   381,645
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 30×90 Vinaone
Sắt hộp 30×90   0.90     9.04   13,500   122,040
Sắt hộp 30×90   1.00   10.14   13,500   136,890
Sắt hộp 30×90   1.10   11.36   13,500   153,360
Sắt hộp 30×90   1.20   12.33   13,500   166,455
Sắt hộp 30×90   1.40   14.33   13,500   193,455
Sắt hộp 30×90   1.50   15.75   13,500   212,625
Sắt hộp 30×90   1.60   16.86   13,500   227,610
Sắt hộp 30×90   1.70   17.93   13,500   242,055
Sắt hộp 30×90   1.80   19.04   13,500   257,040
Sắt hộp 30×90   1.90   20.10   13,500   271,350
Sắt hộp 30×90   2.00   20.99   13,500   283,365
Sắt hộp 30×90   2.10   22.09   13,500   298,215
Sắt hộp 30×90   2.30   24.24   13,500   327,240
Sắt hộp 30×90   2.50   26.39   13,500   356,265
Sắt hộp 30×90   2.60   27.49   13,500   371,115
Sắt hộp 30×90   2.80   29.63   13,500   400,005
Sắt hộp 30×90   3.10   32.85   13,500   443,475
Sắt hộp 30×90   3.40   34.96   13,500   471,960
Sắt hộp 30×90   3.70   38.16   13,500   515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 40×80 Vinaone
Sắt hộp 40×80   0.90     9.04   13,500   122,040
Sắt hộp 40×80   1.00   10.14   13,500   136,890
Sắt hộp 40×80   1.10   11.36   13,500   153,360
Sắt hộp 40×80   1.20   12.33   13,500   166,455
Sắt hộp 40×80   1.40   14.33   13,500   193,455
Sắt hộp 40×80   1.50   15.75   13,500   212,625
Sắt hộp 40×80   1.60   16.86   13,500   227,610
Sắt hộp 40×80   1.70   17.93   13,500   242,055
Sắt hộp 40×80   1.80   19.04   13,500   257,040
Sắt hộp 40×80   1.90   20.10   13,500   271,350
Sắt hộp 40×80   2.00   20.99   13,500   283,365
Sắt hộp 40×80   2.10   22.09   13,500   298,215
Sắt hộp 40×80   2.30   24.24   13,500   327,240
Sắt hộp 40×80   2.50   26.39   13,500   356,265
Sắt hộp 40×80   2.60   27.49   13,500   371,115
Sắt hộp 40×80   2.80   29.63   13,500   400,005
Sắt hộp 40×80   3.10   32.85   13,500   443,475
Sắt hộp 40×80   3.40   34.96   13,500   471,960
Sắt hộp 40×80   3.70   38.16   13,500   515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 50×100 Vinaone
Sắt hộp 50×100   1.00   12.73   13,500   171,855
Sắt hộp 50×100   1.10   14.27   13,500   192,645
Sắt hộp 50×100   1.20   15.50   13,500   209,250
Sắt hộp 50×100   1.40   17.97   13,500   242,595
Sắt hộp 50×100   1.50   19.80   13,500   267,300
Sắt hộp 50×100   1.60   21.19   13,500   286,065
Sắt hộp 50×100   1.70   22.54   13,500   304,290
Sắt hộp 50×100   1.80   23.94   13,500   323,190
Sắt hộp 50×100   1.90   25.29   13,500   341,415
Sắt hộp 50×100   2.00   26.40   13,500   356,400
Sắt hộp 50×100   2.10   27.79   13,500   375,165
Sắt hộp 50×100   2.30   30.51   13,500   411,885
Sắt hộp 50×100   2.50   33.29   13,500   449,415
Sắt hộp 50×100   2.60   34.62   13,500   467,370
Sắt hộp 50×100   2.80   37.32   13,500   503,820
Sắt hộp 50×100   3.10   41.40   13,500   558,900
Sắt hộp 50×100   3.40   44.01   13,500   594,135
Sắt hộp 50×100   3.70   48.13   13,500   649,755
Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm 60×120 Vinaone
Sắt hộp 60×120   1.40   21.67   13,500   292,545
Sắt hộp 60×120   1.50   23.81   13,500   321,435
Sắt hộp 60×120   1.60   25.45   13,500   343,575
Sắt hộp 60×120   1.70   27.12   13,500   366,120
Sắt hộp 60×120   1.80   28.75   13,500   388,125
Sắt hộp 60×120   1.90   30.43   13,500   410,805
Sắt hộp 60×120   2.00   31.76   13,500   428,760
Sắt hộp 60×120   2.10   33.39   13,500   450,765
Sắt hộp 60×120   2.30   36.68   13,500   495,180
Sắt hộp 60×120   2.50   40.01   13,500   540,135
Sắt hộp 60×120   2.60   41.62   13,500   561,870
Sắt hộp 60×120   2.80   44.89   13,500   606,015
Sắt hộp 60×120   3.10   49.80   13,500   672,300
Sắt hộp 60×120   3.40   53.05   13,500   716,175
Sắt hộp 60×120   3.70   58.02   13,500   783,270
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 10×10 Vinaone
Sắt hộp vuông 10×10   0.55     0.93   13,500     12,555
Sắt hộp vuông 10×10   0.60     1.02   13,500     13,770
Sắt hộp vuông 10×10   0.65     1.11   13,500     14,985
Sắt hộp vuông 10×10   0.70     1.20   13,500     16,200
Sắt hộp vuông 10×10   0.80     1.27   13,500     17,145
Sắt hộp vuông 10×10   0.90     1.45   13,500     19,575
Sắt hộp vuông 10×10   1.00     1.63   13,500     22,005
Sắt hộp vuông 10×10   1.10     1.83   13,500     24,705
Sắt hộp vuông 10×10   1.20     1.99   13,500     26,865
Sắt hộp vuông 10×10   1.40     2.24   13,500     30,240
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 12×12 Vinaone
Sắt hộp vuông 12×12   0.55     1.10   13,500     14,850
Sắt hộp vuông 12×12   0.60     1.21   13,500     16,335
Sắt hộp vuông 12×12   0.65     1.31   13,500     17,685
Sắt hộp vuông 12×12   0.70     1.42   13,500     19,170
Sắt hộp vuông 12×12   0.80     1.50   13,500     20,250
Sắt hộp vuông 12×12   0.90     1.70   13,500     22,950
Sắt hộp vuông 12×12   1.00     1.89   13,500     25,515
Sắt hộp vuông 12×12   1.10     2.09   13,500     28,215
Sắt hộp vuông 12×12   1.20     2.27   13,500     30,645
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 14×14 Vinaone
Sắt hộp vuông 14×14   0.55     1.30   13,500     17,550
Sắt hộp vuông 14×14   0.60     1.42   13,500     19,170
Sắt hộp vuông 14×14   0.65     1.55   13,500     20,925
Sắt hộp vuông 14×14   0.70     1.68   13,500     22,680
Sắt hộp vuông 14×14   0.80     1.76   13,500     23,760
Sắt hộp vuông 14×14   0.90     2.00   13,500     27,000
Sắt hộp vuông 14×14   1.00     2.23   13,500     30,105
Sắt hộp vuông 14×14   1.10     2.49   13,500     33,615
Sắt hộp vuông 14×14   1.20     2.70   13,500     36,450
Sắt hộp vuông 14×14   1.40     3.19   13,500     43,065
Sắt hộp vuông 14×14   1.50     3.41   13,500     46,035
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 16×16 Vinaone
Sắt hộp vuông 16×16   0.55     1.49   13,500     20,115
Sắt hộp vuông 16×16   0.60     1.64   13,500     22,140
Sắt hộp vuông 16×16   0.65     1.78   13,500     24,030
Sắt hộp vuông 16×16   0.70     1.93   13,500     26,055
Sắt hộp vuông 16×16   0.80     2.02   13,500     27,270
Sắt hộp vuông 16×16   0.90     2.31   13,500     31,185
Sắt hộp vuông 16×16   1.00     2.60   13,500     35,100
Sắt hộp vuông 16×16   1.10     2.88   13,500     38,880
Sắt hộp vuông 16×16   1.20     3.11   13,500     41,985
Sắt hộp vuông 16×16   1.40     3.70   13,500     49,950
Sắt hộp vuông 16×16   1.50     3.95   13,500     53,325
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 19×19 Vinaone
Sắt hộp vuông 19×19   0.55     1.79   13,500     24,165
Sắt hộp vuông 19×19   0.60     1.96   13,500     26,460
Sắt hộp vuông 19×19   0.65     2.13   13,500     28,755
Sắt hộp vuông 19×19   0.70     2.30   13,500     31,050
Sắt hộp vuông 19×19   0.80     2.44   13,500     32,940
Sắt hộp vuông 19×19   0.90     2.77   13,500     37,395
Sắt hộp vuông 19×19   1.00     3.11   13,500     41,985
Sắt hộp vuông 19×19   1.10     3.48   13,500     46,980
Sắt hộp vuông 19×19   1.20     3.77   13,500     50,895
Sắt hộp vuông 19×19   1.40     4.44   13,500     59,940
Sắt hộp vuông 19×19   1.50     4.75   13,500     64,125
Sắt hộp vuông 19×19   1.60     5.08   13,500     68,580
Sắt hộp vuông 19×19   1.70     5.41   13,500     73,035
Sắt hộp vuông 19×19   1.80     5.75   13,500     77,625
Sắt hộp vuông 19×19   1.90     6.04   13,500     81,540
Sắt hộp vuông 19×19   2.00     6.31   13,500     85,185
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 20×20 Vinaone
Sắt hộp vuông 20×20   0.55     1.89   13,500     25,515
Sắt hộp vuông 20×20   0.60     2.07   13,500     27,945
Sắt hộp vuông 20×20   0.65     2.25   13,500     30,375
Sắt hộp vuông 20×20   0.70     2.43   13,500     32,805
Sắt hộp vuông 20×20   0.75     2.58   13,500     34,830
Sắt hộp vuông 20×20   0.90     2.92   13,500     39,420
Sắt hộp vuông 20×20   1.00     3.28   13,500     44,280
Sắt hộp vuông 20×20   1.10     3.65   13,500     49,275
Sắt hộp vuông 20×20   1.20     3.97   13,500     53,595
Sắt hộp vuông 20×20   1.40     4.64   13,500     62,640
Sắt hộp vuông 20×20   1.50     5.05   13,500     68,175
Sắt hộp vuông 20×20   1.60     5.37   13,500     72,495
Sắt hộp vuông 20×20   1.70     5.73   13,500     77,355
Sắt hộp vuông 20×20   1.80     6.08   13,500     82,080
Sắt hộp vuông 20×20   1.90     6.34   13,500     85,590
Sắt hộp vuông 20×20   2.00     6.63   13,500     89,505
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 25×25 Vinaone
Sắt hộp vuông 25×25   0.55     2.37   13,500     31,995
Sắt hộp vuông 25×25   0.60     2.61   13,500     35,235
Sắt hộp vuông 25×25   0.65     2.83   13,500     38,205
Sắt hộp vuông 25×25   0.70     3.06   13,500     41,310
Sắt hộp vuông 25×25   0.80     3.24   13,500     43,740
Sắt hộp vuông 25×25   0.90     3.68   13,500     49,680
Sắt hộp vuông 25×25   1.00     4.13   13,500     55,755
Sắt hộp vuông 25×25   1.10     4.62   13,500     62,370
Sắt hộp vuông 25×25   1.20     5.02   13,500     67,770
Sắt hộp vuông 25×25   1.40     5.83   13,500     78,705
Sắt hộp vuông 25×25   1.50     6.38   13,500     86,130
Sắt hộp vuông 25×25   1.60     6.80   13,500     91,800
Sắt hộp vuông 25×25   1.70     7.25   13,500     97,875
Sắt hộp vuông 25×25   1.80     7.70   13,500   103,950
Sắt hộp vuông 25×25   1.90     8.10   13,500   109,350
Sắt hộp vuông 25×25   2.00     8.45   13,500   114,075
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 30×30 Vinaone
Sắt hộp vuông 30×30   0.55     2.89   13,500     39,015
Sắt hộp vuông 30×30   0.60     3.17   13,500     42,795
Sắt hộp vuông 30×30   0.65     3.44   13,500     46,440
Sắt hộp vuông 30×30   0.70     3.73   13,500     50,355
Sắt hộp vuông 30×30   0.80     3.95   13,500     53,325
Sắt hộp vuông 30×30   0.90     4.46   13,500     60,210
Sắt hộp vuông 30×30   1.00     5.01   13,500     67,635
Sắt hộp vuông 30×30   1.10     5.60   13,500     75,600
Sắt hộp vuông 30×30   1.20     6.09   13,500     82,215
Sắt hộp vuông 30×30   1.40     7.04   13,500     95,040
Sắt hộp vuông 30×30   1.50     7.76   13,500   104,760
Sắt hộp vuông 30×30   1.60     8.27   13,500   111,645
Sắt hộp vuông 30×30   1.70     8.81   13,500   118,935
Sắt hộp vuông 30×30   1.80     9.31   13,500   125,685
Sắt hộp vuông 30×30   1.90     9.81   13,500   132,435
Sắt hộp vuông 30×30   2.00   10.24   13,500   138,240
Sắt hộp vuông 30×30   2.10   10.78   13,500   145,530
Sắt hộp vuông 30×30   2.30   11.86   13,500   160,110
Sắt hộp vuông 30×30   2.50   12.89   13,500   174,015
Sắt hộp vuông 30×30   2.60   13.36   13,500   180,360
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 38×38 Vinaone
Sắt hộp vuông 38×38   0.55     3.68   13,500     49,680
Sắt hộp vuông 38×38   0.60     4.03   13,500     54,405
Sắt hộp vuông 38×38   0.65     4.36   13,500     58,860
Sắt hộp vuông 38×38   0.70     4.72   13,500     63,720
Sắt hộp vuông 38×38   0.75     5.00   13,500     67,500
Sắt hộp vuông 38×38   0.90     5.71   13,500     77,085
Sắt hộp vuông 38×38   1.00     6.40   13,500     86,400
Sắt hộp vuông 38×38   1.10     7.16   13,500     96,660
Sắt hộp vuông 38×38   1.20     7.79   13,500   105,165
Sắt hộp vuông 38×38   1.40     8.75   13,500   118,125
Sắt hộp vuông 38×38   1.50     9.93   13,500   134,055
Sắt hộp vuông 38×38   1.60   10.59   13,500   142,965
Sắt hộp vuông 38×38   1.70   11.29   13,500   152,415
Sắt hộp vuông 38×38   1.80   11.95   13,500   161,325
Sắt hộp vuông 38×38   1.90   12.64   13,500   170,640
Sắt hộp vuông 38×38   2.00   13.20   13,500   178,200
Sắt hộp vuông 38×38   2.10   13.85   13,500   186,975
Sắt hộp vuông 38×38   2.30   15.18   13,500   204,930
Sắt hộp vuông 38×38   2.50   16.56   13,500   223,560
Sắt hộp vuông 38×38   2.60   17.19   13,500   232,065
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 40×40 Vinaone
Sắt hộp vuông 40×40   0.55     3.85   13,500     51,975
Sắt hộp vuông 40×40   0.60     4.21   13,500     56,835
Sắt hộp vuông 40×40   0.65     4.59   13,500     61,965
Sắt hộp vuông 40×40   0.70     4.95   13,500     66,825
Sắt hộp vuông 40×40   0.80     5.25   13,500     70,875
Sắt hộp vuông 40×40   0.90     5.99   13,500     80,865
Sắt hộp vuông 40×40   1.00     6.71   13,500     90,585
Sắt hộp vuông 40×40   1.10     7.49   13,500   101,115
Sắt hộp vuông 40×40   1.20     8.15   13,500   110,025
Sắt hộp vuông 40×40   1.40     9.47   13,500   127,845
Sắt hộp vuông 40×40   1.50   10.40   13,500   140,400
Sắt hộp vuông 40×40   1.60   11.10   13,500   149,850
Sắt hộp vuông 40×40   1.70   11.83   13,500   159,705
Sắt hộp vuông 40×40   1.80   12.55   13,500   169,425
Sắt hộp vuông 40×40   1.90   13.24   13,500   178,740
Sắt hộp vuông 40×40   2.00   13.83   13,500   186,705
Sắt hộp vuông 40×40   2.10   14.51   13,500   195,885
Sắt hộp vuông 40×40   2.30   15.96   13,500   215,460
Sắt hộp vuông 40×40   2.50   17.35   13,500   234,225
Sắt hộp vuông 40×40   2.60   18.01   13,500   243,135
Sắt hộp vuông 40×40   2.80   19.39   13,500   261,765
Sắt hộp vuông 40×40   3.10   21.48   13,500   289,980
Sắt hộp vuông 40×40   3.40   22.91   13,500   309,285
Sắt hộp vuông 40×40   3.70   24.89   13,500   336,015
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 50×50 Vinaone
Sắt hộp vuông 50×50   0.90     7.51   13,500   101,385
Sắt hộp vuông 50×50   1.00     8.42   13,500   113,670
Sắt hộp vuông 50×50   1.10     9.44   13,500   127,440
Sắt hộp vuông 50×50   1.20   10.24   13,500   138,240
Sắt hộp vuông 50×50   1.40   11.90   13,500   160,650
Sắt hộp vuông 50×50   1.50   13.14   13,500   177,390
Sắt hộp vuông 50×50   1.60   14.07   13,500   189,945
Sắt hộp vuông 50×50   1.70   14.88   13,500   200,880
Sắt hộp vuông 50×50   1.80   15.80   13,500   213,300
Sắt hộp vuông 50×50   1.90   16.67   13,500   225,045
Sắt hộp vuông 50×50   2.00   17.40   13,500   234,900
Sắt hộp vuông 50×50   2.10   18.32   13,500   247,320
Sắt hộp vuông 50×50   2.30   20.10   13,500   271,350
Sắt hộp vuông 50×50   2.50   21.87   13,500   295,245
Sắt hộp vuông 50×50   2.60   22.78   13,500   307,530
Sắt hộp vuông 50×50   2.80   24.54   13,500   331,290
Sắt hộp vuông 50×50   3.10   27.20   13,500   367,200
Sắt hộp vuông 50×50   3.40   28.94   13,500   390,690
Sắt hộp vuông 50×50   3.70   31.65   13,500   427,275
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 60×60 Vinaone
Sắt hộp vuông 60×60   0.90     9.04   13,500   122,040
Sắt hộp vuông 60×60   1.00   10.14   13,500   136,890
Sắt hộp vuông 60×60   1.10   11.36   13,500   153,360
Sắt hộp vuông 60×60   1.20   12.33   13,500   166,455
Sắt hộp vuông 60×60   1.40   14.33   13,500   193,455
Sắt hộp vuông 60×60   1.50   15.75   13,500   212,625
Sắt hộp vuông 60×60   1.60   16.86   13,500   227,610
Sắt hộp vuông 60×60   1.70   17.93   13,500   242,055
Sắt hộp vuông 60×60   1.80   19.04   13,500   257,040
Sắt hộp vuông 60×60   1.90   20.10   13,500   271,350
Sắt hộp vuông 60×60   2.00   20.99   13,500   283,365
Sắt hộp vuông 60×60   2.10   22.09   13,500   298,215
Sắt hộp vuông 60×60   2.30   24.24   13,500   327,240
Sắt hộp vuông 60×60   2.50   26.39   13,500   356,265
Sắt hộp vuông 60×60   2.60   27.49   13,500   371,115
Sắt hộp vuông 60×60   2.80   29.63   13,500   400,005
Sắt hộp vuông 60×60   3.10   32.85   13,500   443,475
Sắt hộp vuông 60×60   3.40   34.96   13,500   471,960
Sắt hộp vuông 60×60   3.70   38.16   13,500   515,160
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 75×75 Vinaone
Sắt hộp vuông 75×75   1.10   14.27   13,500   192,645
Sắt hộp vuông 75×75   1.20   15.47   13,500   208,845
Sắt hộp vuông 75×75   1.40   18.03   13,500   243,405
Sắt hộp vuông 75×75   1.50   19.77   13,500   266,895
Sắt hộp vuông 75×75   1.60   21.15   13,500   285,525
Sắt hộp vuông 75×75   1.70   22.50   13,500   303,750
Sắt hộp vuông 75×75   1.80   23.90   13,500   322,650
Sắt hộp vuông 75×75   1.90   25.24   13,500   340,740
Sắt hộp vuông 75×75   2.00   26.35   13,500   355,725
Sắt hộp vuông 75×75   2.10   27.74   13,500   374,490
Sắt hộp vuông 75×75   2.30   30.46   13,500   411,210
Sắt hộp vuông 75×75   2.50   33.17   13,500   447,795
Sắt hộp vuông 75×75   2.60   34.56   13,500   466,560
Sắt hộp vuông 75×75   2.80   37.26   13,500   503,010
Sắt hộp vuông 75×75   3.10   41.33   13,500   557,955
Sắt hộp vuông 75×75   3.40   44.01   13,500   594,135
Sắt hộp vuông 75×75   3.70   48.05   13,500   648,675
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 Vinaone
Sắt hộp vuông 90×90   1.00   15.30   13,500   206,550
Sắt hộp vuông 90×90   1.10   17.15   13,500   231,525
Sắt hộp vuông 90×90   1.20   18.61   13,500   251,235
Sắt hộp vuông 90×90   1.40   21.67   13,500   292,545
Sắt hộp vuông 90×90   1.50   23.81   13,500   321,435
Sắt hộp vuông 90×90   1.60   25.48   13,500   343,980
Sắt hộp vuông 90×90   1.70   27.12   13,500   366,120
Sắt hộp vuông 90×90   1.80   28.80   13,500   388,800
Sắt hộp vuông 90×90   1.90   30.43   13,500   410,805
Sắt hộp vuông 90×90   2.00   31.76   13,500   428,760
Sắt hộp vuông 90×90   2.10   33.44   13,500   451,440
Sắt hộp vuông 90×90   2.30   36.73   13,500   495,855
Sắt hộp vuông 90×90   2.50   40.07   13,500   540,945
Sắt hộp vuông 90×90   2.60   41.68   13,500   562,680
Sắt hộp vuông 90×90   2.80   44.95   13,500   606,825
Sắt hộp vuông 90×90   3.10   49.87   13,500   673,245
Sắt hộp vuông 90×90   3.40   53.12   13,500   717,120
Sắt hộp vuông 90×90   3.70   58.02   13,500   783,270
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm 100×100 Vinaone
Sắt hộp vuông 100×100   1.40   24.90   13,500   336,150
Sắt hộp vuông 100×100   1.60   28.45   13,500   384,075
Sắt hộp vuông 100×100   1.70   30.33   13,500   409,455
Sắt hộp vuông 100×100   1.80   32.20   13,500   434,700
Sắt hộp vuông 100×100   2.00   35.52   13,500   479,520
Sắt hộp vuông 100×100   2.10   37.39   13,500   504,765
Sắt hộp vuông 100×100   2.30   41.13   13,500   555,255
Sắt hộp vuông 100×100   2.50   44.87   13,500   605,745
Sắt hộp vuông 100×100   2.60   46.74   13,500   630,990
Sắt hộp vuông 100×100   2.80   50.48   13,500   681,480
Sắt hộp vuông 100×100   3.10   56.09   13,500   757,215
Sắt hộp vuông 100×100   3.40   59.53   13,500   803,655
Sắt hộp vuông 100×100   3.70   65.11   13,500   878,985

Câu hỏi thường gặp ?

Công ty thép Đông Dương SG có uy tín không ?

Được thành lập từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7, công ty Đông Dương SG được nhận diện trên thị trường phân phối sắt thép, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm sắt thép chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành thép Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !

Bảng báo giá này còn đang áp dụng không ?

Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !

Nhận báo giá bằng cách nào ?

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?

Đại lý có xe giao hàng tận nơi không ?

Đại lý thép Đông Dương SG có xe trực tiếp giao hàng tận nơi, hoặc liên hệ chành xe với cước phí rẻ nhất cho khách hàng. Với đội ngũ đầy đủ xe thùng, xe cẩu, xe đầu kéo, xe contener, giao hàng cả ngày và đêm, đảm bảo tiến độ công trình.

Hình thức giao hàng thế nào ?

Quý khách có thể nhận hàng trực tiếp tại kho hàng công ty thép Đông Dương SG hoặc đặt giao hàng tận nơi !

Hình thức thanh toán thế nào ?

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    • Chuyển khoản : Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc tài khoản công ty Đông Dương SG.
    • Tiền mặt : Quý khách có thể tới trực tiếp phòng kinh doanh của công ty để thanh toán.

ĐÔNG DƯƠNG SG - NHÀ PHÂN PHỐI THÉP & VẬT LIỆU

Chuyên phân phối sắt xây dựng cốt bê tông, tôn lợp mái, xà gồ đòn tay C, Z, thép tròn trơn, thép vuông đặc, lưới thép B40 mạ kẽm, láp tròn trơn, thép hình H I U V, thép tấm, gia công thép tấm.

Hotline báo giá 24/24

0935 059 555

Tư vấn bán hàng 1

0888 197 666

Báo cước xe vận chuyển

0944 94 5555

Giải quyết khiếu nại

028 6658 5555
028.6658.5555 0935.059.555 0888.197.666 0944.94.5555 Chát Zalo 24/7 Zalo 8H - 17H